Vedtekter

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av årsmøte Christiania Taekwon-Do Klubb, 21. mars 2022

 

 

LOV FOR Christiania Taekwon-Do klubb 1

Stiftet 20. September 1995, vedtatt 21. mars 2022.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

                § 1        Formål

 

(1)           Idrettslagets formål er å trene Taekwon-Do i Oslo for alle kjønn, drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)           Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben er også bygget på ITF Taekwon-Dos grunnprinsipper; høflighet, ærlighet, iherdighet og ukuelig ånd. 

 

                § 2       Organisasjon

 

(1)           Idrettslaget er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)           Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[1]

 

(3)           Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av idrettsråd i Oslo[2].

 

(4)           Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

(5)           Hovedinstruktør innehar den høyeste faglige myndighet i Christiania Taekwon-Do klubb.

[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 

 

 

(3)         Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.


[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.